WETTELIJKE VERMELDINGEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE INLICHTINGEN

Huidige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites van het BEP: www.bep.be; www.bep-developpement-territorial.be; www.bep-entreprises.be; www.bep-environnement.be; www.invest-in-namur.be; www.bep-europe-direct.be (hierna genoemd de ‘website’).

Wij vragen u om deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens u de website bezoekt. Het gebruik van de website betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden van het BEP op het vlak van respect voor de privacy. Als u deze gebruiksvoorwaarden inzake het respect voor de privacy niet aanvaardt (zie hierboven), verzoeken wij u de website niet te gebruiken.

1/ JURIDISCHE INLICHTINGEN

Deze website werd aangemaakt door de firma Hungry Minds en wordt beheerd door het BEP – Avenue Sergent Vrithoff, 2 B-5000 Namur – Tel.: +32 (0)81/71 71 71 – Fax: +32 (0)81/71 71 00 – E-mail internet@bep.be. Directeur van de Publicatie: Renaud DEGUELDRE, Directeur-Generaal.

2/ TOEGANG TOT DE DIENSTEN

2.1. TOEGANKELIJKHEID

Het BEP spant zich zoveel mogelijk in om de Diensten zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 uur toegankelijk te houden.

Het BEP behoudt zich de mogelijkheid voor om de Diensten volledig of deels te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen zonder waarschuwing vooraf, teneinde de website te onderhouden, te updaten of om gelijk welke andere reden, onder meer technische, zonder dat deze handelingen enig recht op een verplichting of schadeloosstelling openen.

2.2. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker die zich toegang verschaft tot de Diensten, ze bezoekt of gebruikt, waarborgt en verklaart dat hij:

  • wettelijk bekwaam is om zich te verbinden in deze contractuele relatie:
  • huidige algemene gebruiksvoorwaarden en het Privacycharter heeft gelezen en goedgekeurd.

2.3. VERBOD OP ONWETTIG OF ONGEOORLOOFD GEBRUIK

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat alle vigerende wetten en regelgeving van toepassing zijn op internet.

De Gebruiker verklaart dat hij de Diensten niet zal gebruiken voor onwettige of door de wet of huidige algemene gebruiksvoorwaarden verboden doeleinden.

De Gebruiker mag in geen geval (onvolledige lijst):

  • elektronische post of gelijk welke andere privé-mededeling die niet voor hem bestemd is, onderscheppen of trachten te onderscheppen;
  • middelen gebruiken die het ongestoorde gebruik van de Diensten door een derde kunnen beperken;
  • elektronische post versturen naar andere internetgebruikers om gelijk welke andere reden dan een individuele mededeling en met name, de Diensten gebruiken als instrument voor massacommunicatie om een boodschap van algemene aard te verspreiden die de bestemmelingen niet wensen;
  • zich ten onrechte uitgeven als een werknemer, medewerker of aangestelde van het BEP;
  • de geleverde en verzamelde gegevens op de Diensten volledig of deels gebruiken voor enig commercieel doeleinde.

Naargelang het land waar hij verblijft, kan de Gebruiker eveneens onderworpen zijn aan bijzondere regelgeving die hij zich verbindt te kennen en na te leven.

3/ BESCHERMING VAN DE INTELLECTUELE RECHTEN OP DE DIENSTEN EN HUN INHOUD

Alle rechten op de inhoud en de architectuur van deze Diensten, en met name maar niet uitsluitend op de foto’s, teksten, logo’s, lay-out, tekeningen, slogans, handelsnamen en andere elementen van deze Diensten, zijn voorbehouden.

Ze zijn beschermd door de internationale en nationale reglementaire en wetteksten, die verplicht na te leven zijn door elke bezoeker van de Diensten.

Het BEP verleent de Gebruiker enkel een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op de toegang tot en het gebruik van de Diensten, op voorwaarde dat huidige voorwaarden worden nageleefd.

Aldus heeft de Gebruiker toestemming om de inhoud van de Diensten te gebruiken voor zijn persoonlijke informatie, als informatiebron of om gegevens te verzamelen.

Onder voorbehoud van de uitzonderingen die de wet voorschrijft, is het de Gebruiker verboden om, en zonder dat deze lijst beperkend is: de inlichtingen, de software, het product of de dienst die wordt bekomen op basis van de Diensten, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, over te dragen, te verspreiden, te publiceren, in licentie te geven, te verkopen, te reproduceren of te laten reproduceren, tijdelijk of definitief, door gelijk welk bekend of onbekend procedé, op gelijk welke drager, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het BEP. De niet-naleving van dit verbod is namaak die kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de namaker.

Hypertekstlinks naar de Diensten worden getolereerd, op voorwaarde dat ze geen enkele beledigende of lasterlijke uitlatingen over de Diensten bevatten.

4/ GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De Diensten en hun inhoud worden ‘in de staat waarin ze zich bevinden’ of ‘als dusdanig’ geleverd, en zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende de voorwaarden van hun gebruik en/of hun beschikbaarheid.

4.1. KWALITEIT VAN DE INLICHTINGEN EN VAN DE INHOUD

Het BEP verleende de grootste zorg aan de verzameling van de gegevens en ook aan de opmaak van de teksten van de Diensten.

Het BEP is echter aan geen enkele middelenverplichting gebonden. Het ondersteunt geen enkele resultaatverplichting van welke aard ook.

Algemeen waarborgt het BEP niet de volledigheid, de volledigheid, de juistheid, de legitimiteit, de betrouwbaarheid of de beschikbaarheid van de inhoud van de inlichtingen en van de diensten die de Diensten aanbieden. Het zal alle beschikbare middelen aanwenden om de Gebruikers inhoud van kwaliteit te bieden, maar kan in geen enkele omstandigheid enige verantwoordelijkheid aanvaarden die onder meer voortvloeit uit het gebruik van de Diensten door de Gebruikers of uit de inlichtingen die de Diensten leverden.

4.2. VEILIGHEID – TOEGANG

Het BEP spant zich redelijkerwijze en met welwillendheid in om de Diensten veilig en operationeel integer te houden door de toepassing van veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn aan de aard van de gegevens en aan de risico’s die bij zijn activiteit horen. Er zijn echter tal van factoren buiten de wil van het BEP die van invloed kunnen zijn op de werking van de Diensten. Bijgevolg waarborgt het BEP geen doorlopende, ononderbroken of beveiligde toegang tot de Diensten.

Het BEP kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een onderbroken toegang tot de Diensten en voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

Het BEP kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) of een tijdelijk of blijvend incident die zouden veroorzaakt worden aan de gegevens of aan het informaticamateriaal van de Gebruiker wanneer hij zich toegang verschaft tot de Diensten of algemeen tijdens de overdracht naar zijn toestel van de bestanden en software waaruit de Diensten bestaan. In het bijzonder is het BEP niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van een virus via de Diensten.

Het BEP is niet aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van zijn verspreidingsmiddelen en wijst alle aansprakelijkheid af bij inbraak in zijn informaticasystemen en diefstal van gegevens, aangezien het BEP de nuttige middelen inzet om dergelijke ongeoorloofde indringing te voorkomen.

4.3. UPDATES

Ondanks de inspanningen om de nauwkeurigheid van de inlichtingen en/of documenten op de Diensten te waarborgen, wijst het BEP alle aansprakelijkheid van welke aard ook af, wanneer een inlichting en/of een document op de Diensten niet juist is of niet werd geüpdatet.

4.4. SCHADE

Binnen de vastgelegde wettelijke limieten, is het BEP niet aansprakelijk voor de schade die de Gebruiker lijdt door een geval van overmacht of door enig commercieel nadeel, verlies van klanten, verlies van merkimago, handelsgeschillen of gelijk welke andere schade, toevallig of onrechtstreeks als gevolg van of verband houdend met de Diensten of deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

5/ HYPERLINKS

Het BEP kan doorverwijzen naar andere websites waarop het geen enkele technische controle of inhoudscontrole heeft. Het bestaan van een hypertekstlink naar een andere website is geen goedkeuring van deze website of van zijn inhoud.

Het BEP kan dus geen enkele garantie bieden betreffende de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites van derden en evenmin wat hun beschikbaarheid betreft.

Het BEP wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreeks schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van de websites van derden waarnaar de Diensten doorverwijzen of de informatie die op deze websites van derden gepubliceerd is. Het wijst ook alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de behandeling van de persoonlijke gegevens op deze websites van derden.

Het BEP nodigt de Gebruiker uit om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en van de beleidslijnen inzake de privacy van deze websites van derden.

6/ DIVERSE BEPALINGEN

6.1. WIJZIGINGEN AAN DE AGV

De AGV kunnen op gelijk welk moment worden gewijzigd door het BEP, zonder melding vooraf, naargelang de wijzigingen die werden aangebracht aan de Diensten, de evolutie van de wetgeving of om gelijk welk ander gewettigd motief.

In het bijzondere geval dat de Diensten moeten aangepast worden aan wijzigingen in de wetgeving, zal het BEP alles in het werk stellen om deze aanpassingen zo snel mogelijk uit te voeren. De Gebruiker erkent dat het BEP in die periode niet aansprakelijk kan gesteld worden voor tijdelijke overeenstemmingsfouten.

De nieuwe AGV worden online geplaatst met vermelding van de datum van de update en zijn onmiddellijk van toepassing voor elke Gebruiker.

De versie van de AGV die tegenstelbaar is tussen de partijen is doorlopend beschikbaar op de Diensten.

De Gebruiker verbindt er zich toe om zichzelf op de hoogte te houden van deze wijzigingen door geregeld de pagina van de Diensten met de AGV te raadplegen.

6.2. BEWIJSOVEREENKOMST

Het BEP en de Gebruiker komen overeen dat ze de nodige inlichtingen voor de Diensten elektronisch kunnen uitwisselen. Elke elektronische mededeling tussen de partijen wordt verondersteld dezelfde bewijskracht te hebben als schriftelijk op papier.

Een gedrukte versie van de AGV en van elke waarschuwingsmelding in elektronische vorm wordt aanvaard in elke gerechtelijke of bestuurlijke procedure die verbonden is aan deze contractuele relatie, net zoals en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten, registers en commerciële stukken die in gedrukte vorm worden aangemaakt en bewaard.

6.3. DEELBAARHEID

Zo een of meer clausules van de AGV deels of volledig nietig, ongeldig, onwettelijk of ontoepasselijk zou(den) verklaard worden krachtens het toepasselijk recht, zou een dergelijke situatie geen afbreuk doen aan de geldigheid van de resterende clausules. De ongeldige, nietige, onwettige of ontoepasselijke clausule zal met terugwerkende kracht worden vervangen door een geldige en toepasselijke clausule die zo dicht mogelijk moet aansluiten bij de oorspronkelijke clausule.

6.4. GEHEEL VAN DE OVEREENKOMSTEN

Huidige AGV en het Privacycharter vormen het geheel van de overeenkomsten tussen de Gebruiker en het BEP betreffende de toegang tot en het gebruik van de Diensten en annuleren en vervangen alle voorgaande schriftelijke of mondelinge mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of correspondentie in verband met de Diensten tussen de Gebruiker en het BEP.

6.5. OVERMACHT

Ongeacht elke andersluidende bepaling, zal geen enkele partij aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging in de uitvoering of voor de niet-uitvoering van haar verplichtingen als gevolg van gebeurtenissen door overmacht (zoals staking, oorlog, aardbeving, natuurramp, rechtstreekse gevolgen van een ontploffing, brand, warmteontwikkeling, overstroming en gelijk welk ander extern geval van overmacht, dat onvoorspelbaar, onweerstaanbaar is volgens de notie die in het Belgisch recht is bepaald).

6.6. RELATIES

Huidige AGV kunnen in geen geval worden beschouwd als een partnerschap, een ‘joint venture’ of gelijk welke andere vereniging tussen de partijen, en geen enkele partij kan worden beschouwd als medewerker of werknemer van de andere. De relatie die het BEP heeft met zijn Gebruikers is deze van een onafhankelijke contractant.
Bij geschillen tussen de Gebruikers van de Diensten of tussen de Gebruikers en een derde, heeft het BEP geen enkele verplichting om er zich bij te laten betrekken. De Gebruiker stelt het BEP, zijn bestuurders, werknemers en andere leden vrij van elke vordering, schadeloosstelling van welke aard ook, bekend of onbekend, met betrekking tot dergelijke geschillen waar hij bij betrokken is.

6.7. KENNISGEVING

Elke mededeling of kennisgeving aan de Gebruiker zal geldig zijn zo ze gericht is aan het elektronisch adres dat hij heeft opgegeven, ook al is dit niet meer geldig.

6.8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De AGV worden geregeld en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

Elke onenigheid met betrekking tot het gebruik van de Diensten en ook tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van huidige AGV valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Namen, voor elk type van procedure.

In voorkomend geval is de keuze van de toepasselijke Belgische wet en van de bevoegde Belgische rechtbanken aldus bepaald, onverminderd de toepassing ten opzichte van de Gebruiker van de dwingende bepalingen van de wet van de Lidstaat van de Europese Unie waar de Gebruiker verblijft, als deze meer bescherming bieden voor hem dan de Belgische bepalingen of de bevoegdheid van een andere rechtbank die zou aangeduid worden door het toepasselijk Recht van de Europese Unie.